Tilsvar til iNyheters artikkel om angivelig splittelse i Norgesdemokratene

Avatar photo
Geir Ugland Jacobsen
Siviløkonom og partileder for Norgesdemokratene
Publisert 3. juni 2024 | 16:44

Dette er et eksternt innlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

Den 1/6 publiserte iNyheter en artikkel om Norgesdemokratene, som skaper inntrykk av stor misnøye og splittelse i partiet. Partiledelsen fikk begrenset mulighet til å uttale seg om påstandene som fremkommer, så vi takker for muligheten for tilsvar.

Ethvert demokratisk parti vil ha medarbeidere med ulike oppfatninger om så vel politikken som hvordan partiet skal drives. Ofte bunner uenigheten i manglende forståelse fra noen få personer, som sjelden er enige med ledelsen i noe som helst, og derfor fremstår som å være i kontinuerlig opposisjon til partiets ledelse og store flertall. Det er langt mellom konstruktive bidrag fra slike, om det i det hele tatt forekommer.

Disse personene mener at deres (ofte feilaktige) oppfatninger alltid er suverent korrekte, og kan i lang tid motarbeide partiets flertallsvedtak etter at de er fattet. Får de ikke gehør, tar de gjerne intern uenighet til offentligheten. Kanskje ender det i utmelding om det topper seg tilstrekkelig, hvor det så skal slamres med dørene i etterkant. Alt mens de ofte paradoksalt nok hevder at de vil partiet vel.

Trolig er disse personene i feil parti, om de i det hele tatt er i stand til å fungere i en partiorganisasjon. Ofte roper de på tydelig ledelse, men når de får det, så avslører de en sterk aversjon mot enhver autoritet og det de ser som «overstyring», og satser i stedet på demonisering av den demokratisk valgte partiledelsen for å undergrave dens tildelte autoritet.

Artikkelen i iNyheter synes å være basert på en henvendelse fra noen få notoriske bråkmakere med svært begrenset faktuell innsikt og forståelse. Ingen av de nevnte er betalende partimedlemmer.

I INyheters kommentarfelt til artikkelen, får usannheter og ren trakassering fra troll utenfor partiet stå. Det får oss til å lure litt på motivet for denne saken.

Artikkelen er full av feil og løse påstander som må tilbakevises:

Det åpnes i ingressen med spekulasjoner om at saken KAN føre til eksklusjoner og masseutmeldelser. Det er det ikke belegg for å si. Brudd på vedtekter kan gi eksklusjonsgrunn i så godt som alle partier, men terskelen for eksklusjon er svært høy i ND. Hvis partimedlemmer ekskluderes, er det i så fall etter klare vedtektsbrudd og en grundig saksbehandling i sentrale partifora. Fare for gjentakelse veier bl.a tungt.

Det er ikke gitt signaler fra partiledelsen om at noen skal ekskluderes i ND pga kritikkverdige forhold ifm LM. Det eksisterer heller ingen «fryktkultur», annet enn den frykten noen evt måtte føle selv med en viss berettigelse, hvis de har gjort noe galt. Det kan kanskje synes som at noen få personer selv skjønner at de har gått for langt i å sjikanere partifeller og motarbeide partiet, og frykter at dette kan få konsekvenser.

At det er fare for masseutmeldelser, er ikke tilfelle. Det er ren spekulasjon og et forsøk på krisemaksimering fra iNyheter, eller folk som evt er på vei ut av ND etter å ha opptrådt klanderverdig. ND har hatt et par interne oppgjør før, og antall utmeldinger etterpå var minimalt.

At ungdomspartiet ble fratatt stemmerett, er ikke riktig. De har aldri hatt stemmerett. Spørsmålet har vært behandlet i Kontrollkomiteen, og ble formelt avgjort i Landsstyret og verifisert i LM.

Så viser iNyheter til angivelig utbredt misnøye med partiledelsen i ND. Den er neppe særlig utbredt. Artikkelen mangler konkretisering av hva misnøyen med «ledelsen over tid» består i. Igjen er kilden noen få tillitsvalgte som er nærmest konstant på kollisjonskurs med sentrale partifora, bl.a. på grunnlag av tidligere fattede flertallsvedtak som de ikke vil akseptere, eller fordi de er feilinformert av andre som ønsker å skape uro.

Alle tillitsvalgte har anledning til å fremme forslag om hva som helst gjennom ulike partifora. Dessverre spilles det sjelden inn noe som helst som kan gjøre en forskjell, fra de som stadig er i opposisjon. Misnøye uttrykker de som regel mest i uformelle sammenhenger, evt i partifora uten å komme med konkrete forslag. Dette er også et velkjent fenomen ellers i samfunnet.

Partiets politikk er nasjonalkonservativ. ND er det eneste partiet som konsekvent setter Norge og det norske folk først i ett og alt. Prioriteringene er satt av den strategiske og operative partiledelsen, samt Landsmøtet. Enten forstår man hva ND vil, eller så gjør man det ikke. Hvis man ikke forstår hva vi driver med, etter demokratiske vedtak og forklaringer, og ei heller har evne eller interesse av å slutte seg til vedtak og bidra konstruktivt til å nå målene, er man som sagt i feil parti.

Nærmere om partiets prioriteringer, som er det eneste som konkretiseres litt:

ALT partiet adresserer, er relevant for Norge og det norske folk. I den grad vi vier oppmerksomhet til det som skjer i utlandet, er det nettopp fordi det påvirker Norge.

ND vil bekjempe globalisering, tap av nasjonal suverenitet, demokrati, individuelle rettigheter og frihet for folk og land. Den krigen vinnes ikke med ensidig fokusering på «mikropolitikk» i Norge, selv om vi selvfølgelig også dekker dette grundig i det daglige.

Vi MÅ snakke om det globale spillet, som Norge synes helt prisgitt fordi våre rikspolitikere ikke vil, eller ikke evner, å hevde Norges interesser i dette. Overnasjonale organer har nå omtrent all regi på Norges utvikling. Det er et faktum – den globalistiske agendaen er offentlig og dokumenterbar. FN, WEF, WHO og EU samarbeider tett om gjennomføringen.

Simpel hersketeknikk som å kalle dette for «konspirasjonsteori», blir bare latterlig. ND vil hindre at Norges fremtid ofres for globalismen. Dette målet er høyst berettiget, og trumfer alt annet.

Globalismen fremmes gjennom en rekke politisk initierte kriser som skal «mykgjøre» suverene nasjoner til å akseptere global og totalt udemokratisk overstyring i ett og alt.

Disse «krisene» og beslektede tiltak svekker systematisk suverene nasjoners økonomi, selvråderett, nasjonale identitet, sikkerhet, folkehelse og frihet.

Vi nevner i fleng:

 1. Covid 19 – kampanjen med sine svært skadelige «pandemitiltak» og «vaksiner».
 2. En vanvittig, dyr og meningsløs «klimapolitikk» basert på en falsk «klimakrise» understøttet av løgn og sensur.
 3. Selvpåført energikrise (beslektet med «klimakrisen»).
 4. Klimabegrunnet naturrasering og miljøkriminalitet med vindkraft og «solcelleparker».
 5. Avskaffelse av kontanter til fordel for full kontroll med (og diktering av) individet gjennom en digital valuta.
 6. Tilslutning til overnasjonale avtaler som underminerer demokrati, suverenitet og frihet, som f.eks FNs «bærekraftsmål», immigrasjonspakt og klimamål, WHOs vaksinesertifikat og EU’s energi- og boligdirektiv.
 7. Systematisk, overveiende uintegrérbar og ufattelig dyr immigrasjon fra den 3. verden.
 8. Underminering av matproduksjon og nasjonal selvforsyning,
 9. Inndragning av kjøpekraft og underminering av næringer gjennom politisk initiert valutasvekkelse, inflasjon, energistruping, renteøkninger og skatte- og avgiftsøkninger.
 10. En meget farlig krig som tydeligvis er ønsket av verdens ledende globalister. Norge er blitt påmeldt i denne krigen av vår globalistiske og naive regjering. Enorme summer doneres nå fra Norge til krigsformål mens vårt eget forsvar årelates for materiell. Eskalering pågår, og Norge står selv i fare for å bli krigsmål om kort tid pga sitt engasjement.
 11. På toppen av dette sliter vi i Norge med stadig dårligere velferd og høyere skatter grunnet en offentlig fattigdom som oppstår fordi norsk offentlig sektor er overdimensjonert og ineffektiv, og bedriver systematisk sløsing der utenlandske formål ofte prioriteres.

De ovennevnte utfordringene har alle en fellesnevner: En regjering og et storting som preges av inkompetanse og dessuten ikke lenger synes å ville jobbe for Norge og det norske folk. DETTE er en eksistensiell utfordring.

ND uttrykker selvfølgelig også syn på mer lokale og underordnede saker, som kan være viktige når de er aktuelle, men som jeg har sagt mange ganger:

«DU PRIORITERER IKKE Å SLÅ PLENEN NÅR HUSET BRENNER!»

Svært mange dagligdagse utfordringer er bare symptomer på de grunnleggende feilkildene som vi snarest må få bukt med. Det hjelper lite å bruke all kapasitet på akutte utfordringer i hverdagen, uten samtidig å permanent eliminere den bakenforliggende årsaken til stadig nye utfordringer, som overnasjonal styring via dagens globalistiske storting representerer.

ND er ett av svært få norske partier som er oppegående nok til å erkjenne de nevnte utfordringene, og prioritere deretter. Dette er vår «raison d’etre» , og grunnen til at samtlige norske velgere bør stemme på oss før det er for sent. Her fremstår ND som et unikt alternativ i den norske partifloraen.

Det er trist at noen av våre egne partimedlemmer ikke fatter dette, men det vil aldri føre til et «opprør» i partiet, da de aller fleste medlemmer og tillitsvalgte for lengst har skjønt hva vi kjemper for, og hvilken ende vi må å starte i for å sikre det norske folks sikkerhet, velferd, selvbestemmelse og frihet permanent.

Avslutningsvis vil jeg si at vi ikke kan utelukke at det ligger andre motiver enn «rettferdighet» bak henvendelsen fra de personer som iNyheter denne gangen har fått informasjon om ND fra.

De som klager vet nok utmerket godt hvilken kampanje som har pågått før Landsmøtet. Det er ikke partiledelsen som har initiert den. Kampanjen har gått ut på urettmessig å snakke ned partiet og partiledelsen med løgn og overdrivelser,  for å berede grunnen for seg selv og eventuelle allierte. Eksempelvis oppgis lave tall for oppslutning som «bevis for at det ikke går så bra, når de sist kjente målinger vitterlig viser at ND er klart størst av de ca 15 partiene utenfor Stortinget. For øvrig bør målingstallene for gruppen «andre» uansett tas med en klype salt, da de mindre partiene som oftest behandler svært lemfeldig i spørringene, og ikke brukes som begrunnelse for radikale endringer i politikken eller utskiftinger i ledelsen.

«Alle» skjønner at ekskluderingen av ND i politisk korrekte hovedstrømsmedia (MSM) er den viktigste grunnen til at ND enda ikke er større, men det vil kritikere av ledelsen ikke snakke om.

Videre kritiseres partiets prioriteringer, selv om kritikerne hele tiden har hatt anledning til å spille inn forslag om endringer i partiets demokratiske fora. At de evt bli motsagt og evt nedstemt der og i andre sammenhenger, må de faktisk akseptere, hvis de i det hele tatt legger frem noe.

Vi i ND vet hvem vi er, og hvor vi skal. Det vet også de aller fleste av våre tilhengere. Men det er alltid noen som ikke henger med, eller som har andre motiv for å opponere. INyheter bør kanskje holde litt igjen neste gang de får en henvendelse fra forsmådde partimedlemmer, så bildet kan kompletteres bedre før publisering.

mest lest