MDG, Rødt, SV og Venstre vil ha sexundervisning i barnehagen

Avatar photo
Publisert 5. mars 2023 | 17:06

Lan Marie Nguyen Berg, Hege Bae Nyholt, Freddy André Øvstegård og Abid Raja  har sammen fremsatt dokumentet «Representantforslag om seksualitetsundervisning i skolen». Men det er ikke bare i skolen de vil ha dette. De mener at det trengs «et nasjonalt løft for seksualitetsundervisningen i skolen og barnehagen.» 

Forslaget deres inneholder disse fem punktene, der bl.a. «barnehage» nevnes eksplisitt som et sted der det skal undervises i hele registeret av seksualitet: 

«1. Stortinget ber regjeringen utarbeide mål om et nasjonalt kompetanseløft for seksualitetsundervisning i barnehage og skole, som også inkluderer kjønns-, relasjons- og seksualitetsminoriter.  

  1. Stortinget ber regjeringen gå i dialog med utdanningsinstitusjonene for å få integrert seksualitetsundervisning som en større del av utdanningsløpet ved de profesjonene som jobber tett på barn og unge. Rammeplanene ved de aktuelle utdanningene må gjennomgås, slik at de kan sette ansatte i barnehage og skole i stand til å gi sine elever god og helhetlig seksualitetsundervisning. 
  2. Stortinget ber regjeringen utarbeide felles retningslinjer for god seksualitetsundervisning for hele oppvekstfeltet – fra barnehage til videregående skole, inkludert voksensopplæringen. Stortinget anbefaler at retningslinjene bør inneholde anbefalinger om når seksualitetsundervisning bør skje, og hvor mye tid som er anbefalt å sette av per trinn, samt hvilke tema som bør gjennomgås. 
  3. Stortinget ber regjeringen vurdere å styrke skolehelsetjenesten med øremerkede midler til heltidsstillinger for helsesykepleiere, slik at alle kommuner og fylker minst kan oppfylle normtallene for helsesykepleiere i skolen. 
  4. Stortinget ber regjeringen vurdere å opprette flere studieplasser for helsesykepleiere.»

Utdannings- og forskningskomiteen har avholdt skriftlig høring i saken, der Redd Barna var blant dem som støttet forslaget.  

Fra deres innspill: «Redd Barna mener det er avgjørende at regjeringen og utdanningsmyndighetene setter klare og tydelige mål for å styrke barnehagene og skolenes arbeid når det gjelder kunnskap om seksualitet, vold og overgrep.» 

Også Redd Barna vil at barn skal ha undervisning i alle former for seksualitet:  

«Vi mener også at det må på plass et nasjonalt kompetanseløft som inkluderer kjønns- relasjons og seksualitetsmangfold.» 

De henviser til hva barnehagene selv mener: 

«Også barnehageansatte mangler verktøy og veiledning. I en undersøkelse fra 2017 blant barnehager i Norge uttrykker 72 prosent av barnehagene et behov for veiledningsmateriell for å samtale med barn om vold og seksuelle overgrep.» 

«Sex og samfunn» kritiserer representantforslaget for språkbruken på ett punkt. De synes ikke ordet «(seksualitets)minoriteter» er tilstrekkelig politisk korrekt, og foretrekker «mangfold» i stedet: 

«Forslag 1: Her skulle vi ønske forslaget inkluderte kompetanse om mangfold fremfor minoriteter». 

En annen organisasjon, «Sex og Politikk», applauderer representantforslaget, og én ting vekker særlig stor glede hos dem: «At barnehagesektoren inkluderes i dette forslaget er vi ekstra glade og klare for.» 

Og de har kjempet for dette over lang tid: 

«Sex og Politikk har målbåret behovet for kompetanseløft for seksualitetsundervisning for barnehage og skole i mange år, med interseksjonelt perspektiv og positiv seksualitet som kjerneverdier.» 

Nasjonalt nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter har også avgitt innspill i saken. De representerer flere organisasjoner innenfor dette området, og har samlet noen uttalelser fra disse. Her skal vi se på to av dem. 

«Helsestasjon for kjønn og seksualitet» vil ha omfattende seksualundervisning helt fra barneskolen til videregående: 

«HKS mener at seksualitetsundervisningen må styrkes og få en større plass gjennom hele utdanningsløpet fra barneskolen og ut til videregående skole. Det bør komme regelmessig gjennom skolegangen, så man unngår at seksualitet blir et engangs event ila skolegangen.» 

Og de mener barn og ungdom trenger hjelp for å finne ut av egen seksualitet: 

«Veien til å lære barn og ungdom å sette grenser for seg selv er å lære dem å utforske, fryde seg, nyte og glede seg over sin egen seksualitet som det mest naturlige i verden»!​ Da kan de si ja til det de vil ha mer av og nei til det de ikke liker.» 

Så tar vi med «Likestillingssenteret KUN», som vil ha hele transideologien inn i seksualundervisningen: 

«Vi er enige komiteens vurderinger om viktigheten av positiv helsefremmende seksualitet og er i utgangspunktet enig i de konkrete forslagene, som er fremsatt 

Når det gjelder første forslag, så er det viktig at det inkluderer kompetanse om kjønns-, relasjons og seksualitetsmangfoldi seg selv (og gjerne endre språket til mangfold fremfor minoriteter). Samtidig er det viktig at: 

  • Et slikt forslag har en normkritisk forståelse av kjønn/seksualitet og dermed ikke bare presentere det som noe som eksisterer som noe annetenn «det normale» 
  • Være obs på når det er viktig med et kjønnsnøytralt språk, som for eksempel ved snakk om anatomi, graviditet eller lignende, slik at man i kompetansen og språket anerkjenner og bekrefter at det er flere enn bare kvinner som kan blir gravide og ikke alle kvinner som kan bli gravide 
  • Det er også viktig å snakke om sex/seksualitet på en måte som ikke er cis- og heteronormativ, men som bygger på en forståelse av at det finnes et mangfold av kjønn, seksualiteter og måter å ha sex på.» 

Dette vil altså «Likestillingssenteret KUN» lære barn opp i. Det var ingen av organisasjonene som deltok i høringen i utdannings- og forskningskomiteen som uttrykte uenighet i forslaget om at det skulle være seksualundervisning i barnehagen. 

E-tjenestens «agenter» – en gjennomgang (+)

mest lest