Omstridt kjønnslov vedtas trolig med stort flertall

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 6. desember 2023 | 10:53

Torsdag stemmer trolig Stortinget for å gjøre det forbudt og altså straffbart å få homofile, transpersoner og andre til å endre sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Det blir heretter forbudt med en strafferamme på inntil tre år, og seks år hvis overtredelsen er grov.

Den 30. november avga familie- og kulturkomiteen innstilling om «Endringer i straffeloven (konverteringsterapi).

Komiteens tilråding er at det skal være forbudt å påvirke noen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter.

Det skal være straffbart selv om det foregår frivillig, og kan medføre bot eller fengsel opp til 3 år.  I grove tilfeller er strafferammen 6 års fengsel, og forbudet gjelder både barn og myndige personer. Norske statsborgere og personer med bosted i Norge som utfører konverteringsterapi i utlandet kan også straffes. Markedsføring av konverteringsterapi straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder.

Lovforbudet er foreslått tatt inn i Straffeloven og vil lyde slik:

Ǥ 270 Konverteringsterapi

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som krenker en annen ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter, i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

På samme måte straffes den som utsetter en person under 18 år for metoder eller fremgangsmåter som nevnt i første ledd, i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Uvitenhet om barnets riktige alder fører ikke til straffrihet hvis gjerningspersonen kan klandres for sin uvitenhet.

§ 270 a Grov konverteringsterapi

Grov overtredelse av § 270 straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på om den har medført betydelig skade på kropp eller helse, dens varighet og om den er utført av et større antall personer.

§ 270 b Markedsføring av konverteringsterapi Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som markedsfører konkrete tilbud om å utsette andre for psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter som anvendes i den hensikt å påvirke noen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

Vil gå lenger

Det har tidligere i prosessen vært avholdt høring i familie- og kulturkomiteen, der noen organisasjoner også ville ha med forbud mot å påvirke «kjønnsuttrykk». Dette var Salam – organisasjonen for skeive med muslimsk bakgrunn,  Skeiv VerdenSkeivt kristent nettverk og FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Forskjellen mellom «kjønnsidentitet» og «kjønnsuttrykk» blir forklart på følgende måte på side 70 i Prop. 88 L (2012–2013):

«Med kjønnsidentitet siktes det til hva slags kjønn vi opplever oss selv som. Denne opplevelsen kan være i samsvar eller bryte med ens biologiske kjønn. Med kjønnsuttrykk menes hvordan kjønnsidentiteten bevisst eller ubevisst uttrykkes eller oppfattes av andre, for eksempel med stemme, klær, kroppsspråk, sminke eller frisyre.» 

Denne definisjonen av «kjønnsuttrykk» henvises det til i «Høringsnotat om forbud mot konverteringsterapi» fra Kultur- og likestillingsdepartementet, og i innstillingen henvises det til høringsnotatet. Flertallet i familie- og kulturkomiteen (i dette tilfellet Ap, Høyre, Sp og Venstre) vil ikke forby påvirkning av personers kjønnsuttrykk: 

«Departementet konkluderte med at det ikke var tydelig hvilken praktisk betydning det ville ha å tilføye kjønnsuttrykk, når også konverteringsterapi som skjer på bakgrunn av antatt seksuell orientering eller kjønnsidentitet, vil rammes av forbudet. Flertallet støtter departementets vurdering.»

I høringsinnspillet fra «Skeiv Verden» kom argumenter for å inkludere kjønnsuttrykk også blant det som skulle forbys:

«Vi er skuffet over at departementet har valgt å unnlate kjønnsuttrykk i definisjonen til lovforslaget. Kjønnsuttrykk er ofte en viktig del av utprøvings fase for transpersoner og ikke-binære med minoritetsbakgrunn som bryter med normer for kjønn, det er også et krav fra helsetjenester at ens kjønnsuttrykk sammenfaller med ens kjønnsidentitet for å få tilgang på kjønnsbekreftende behandling i Norge. Personer som bryter med normer for kjønnsuttrykk, kan derfor bli utsatt for forsøk på korrigering og negativ sosial kontroll i miljøene rundt dem. Dette kan for eksempel skje gjennom at en blir bedt om å klippe håret sitt hvis det gror for langt eller at en ikke får gå med kjoler eller kompresjonsvester. Derfor mener vi at forsøk på å endre, fornekte eller undertrykke noen kjønnsuttrykk bør være inkludert i forbudet.» 

SV (representert ved Kathy Lie) er eneste parti i familie- og kulturkomiteen som foreslår forbud av den type som «Skeiv Verden» vil ha. Pasientfokus, KrF, Rødt og MDG er imidlertid ikke representert i nevnte komité, derfor vil det vise seg først under debatten og voteringen i Stortinget 7. desember hva disse fire partiene mener om dette.

SVs mindretallsforslag til ny § 270 i straffeloven fremgår av innstillingen:

«§ 270 Konverteringsterapi

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som krenker en annen ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering, sitt kjønnsuttrykk eller sin kjønnsidentitet.

På samme måte straffes den som utsetter en person under 18 år for metoder eller fremgangsmåter som nevnt i første ledd, i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet. Uvitenhet om barnets riktige alder fører ikke til straffrihet hvis gjerningspersonen kan klandres for sin uvitenhet.»

Med SVs forslag kan de som anvender «systematiske fremgangsmåter» for eksempelvis å be en gutt gå og klippe seg og kutte ut sminken, risikere fengselsstraff, med begrunnelsen at de krenker en annen ved å påvirke vedkommendes «kjønnsuttrykk».

FrPs medlem i familie- og kulturkomiteen, Silje Hjemdal, har fremmet FrPs mindretallsforslag, der partiet vil tillate konverteringsterapi for myndige personer som samtykker, men at det for øvrig skal være forbudt: 

«Ny § 270 første ledd skal lyde:

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som krenker en annen ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Første punktum kommer ikke til anvendelse der vedkommende er myndig og samtykker. Foreldre og foresatte kan samtykke i å innhente råd og veiledning for sine barn.» 

Familie- og kulturkomiteen har i sin innstilling innhentet uttalelse fra justiskomiteen. FrPs medlemmer derfra (Per-Willy Amundsen og Tor André Johnsen) har bl.a. denne innsigelsen:

«Disse medlemmer mener videre at kombinasjonen av den senkede terskelen utsetter en person under 18 år for og metodealternativet ’lignende systematiske fremgangsmåter’ kan innebære at det foreliggende lovforslaget kriminaliserer foreldres forsøk på veiledning av barn som opplever usikkerhet omkring egen seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Disse medlemmer vil på det sterkeste advare mot vedtagelsen av et lovforslag som kan medføre de virkninger som her påpekes.

[…]

Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

‘Stortinget sender lovforslaget tilbake til regjeringen for videre bearbeidelse.’»

Senterpartiet har stilt sine representanter fritt i avstemningen torsdag. Jenny Klinge (Sp) har advart sterkt mot å vedta loven.

I flere innlegg i norske aviser, i debatter og også i en epost hun har rettet til samtlige andre stortingsrepresentanter har hun utdypet sine bekymringer.

Klinge vurdere lovforslaget slik:

«Det skal bli kriminelt å bruke metoder i terapi for å støtte opp under at folk skal lære seg å bli tilfredse med kroppen og kjønnet sitt, for å finne ut av realitetene og lære seg å leve med disse.»

Hun mener den nye loven vil skape unødvendig og skadelig tvil om hvor grensene går for hva som er lovlig og ulovlig å si og gjøre. «Det utvikler seg en stadig sterkere og delvis statlig initiert berøringsangst med temaet kjønn, nå som alt skal være i flyt,» mener hun.

Det finnes bare to kjønn, påpeker Klinge, som viser til at kjønnsinkongruens ofte er forbigående og viser seg snarere å være uttrykk for homofili.

Også Riksadvokaten har i sin høringsuttalelse advart mot forbudet slik det er foreslått og skrevet at «det ikke er grunnlag for et absolutt forbud mot konverteringsterapi for mennesker over en viss alder som samtykker.»

Men det er nettopp det som ligger i lovforslaget.

Det er ventet at Stortinget 7. desember likevel vedtar forbud mot konverteringsterapi med stort flertall. Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet (stilles fritt), SV og Venstre stiller seg alle bak forslaget om et forbud.

Rødt varsler at de kommer til å støtte forslaget. KrF opplyser at de er imot konverteringsterapi, men at de likevel kommer til å stemme imot regjeringens forslag.

KrF vil i stedet komme med et eget forslag.

– Vi ber regjeringen komme tilbake med en lov som sikrer at ingen barn under 18 år ved tvang skal oppleve at noen forsøker å endre deres seksuelle orientering, men som ikke kommer i konflikt med foreldreretten, tros- og ytringsfriheten og voksne samtykkendes ønske om veiledning, sier Olaug Bollestad.

INYHETER TRENGER DIN STØTTE. TEGN ABONNEMENT ELLER STØTT OSS PÅ VIPPS 763291 BANK 1506.80.92768 ELLER PAYPAL

mest lest