Utvist fra Norge med et livsvarig innreiseforbud allerede i 2010 – pågrepet og domfelt mange år etterpå (+)

Avatar photo
Jørgen Granberg
Journalist
Publisert 15. april 2023 | 15:54

Hadde «Mahmoud» respekter norsk lov med mer, og/eller dersom norsk politi hadde gjort jobben sin fra starten av, da hadde denne utlendingen for lengst vært returnert til sitt opprinnelsessted.  

Overfor norsk politi- og utlendingsmyndighetene, har «Mahmoud» fortalt at han er borger av Palestina.  

Ved Utlendingsdirektoratet (UDI) sitt vedtak i slutten av oktober 2010 ble utlendingen grunnet kriminell aktivitet livsvarig utvist fra Norge.  

Anholdt og internert
Til tross for at utlendingen for mange år siden skulle ha vært tvangsutsendt fra Kongeriket Norge, ble «Mahmoud» ved Oslo tingretts dom 28. oktober 2022 dømt til narkotikakriminalitet.  

Etter avsluttet soning 12. mars 2023 ble «Mahmoud» pågrepet av politiet, fremstilt for Oslo tingrett, og internert i første omgang på politiets utlendingsinternat i en periode av fire uker. 

Den 11. april 2023, etter anmodning fra Politiets utlendingsenhet (PU), ved politiadvokat Emad Fasel Mahmood, fikk «Mahmoud» i Oslo tingrett forlenget sin interneringsperiode i Oslo tingrett med ytterligere fire uker i påvente av en tvangsutsendelse.

Retten, ved dommerfullmektig Vilde Buttedal Cuni, kom frem til at betingelsene for videre internering etter utlendingsloven var ivaretatt. 

Videre presiserte dommeren at «Mahmoud» er ved UDI sitt vedtak av 28. oktober 2010 utvist fra Norge med et varig innreiseforbud. UDI har også i ettertid i et vedtak av 1. april 2022 fastholdt utvisningsvedtaket. 

Etter utlendingsloven § 106 tredje ledd andre punktum kan internering på bakgrunn av unndragelsesfare bare besluttes når det iverksettes aktivitet og initiativ fra politiets side vedrørende en konkret tilsiktet tvangsoverføring der vedkommende kommer fra. 

Gaza
Etter dommerens vurdering, er det ut ifra sakens dokumenter og politiets fremstilling, realistisk å tro/og eller håpe på at en retur av «Mahmoud» til Gazastripen som er en region i Palestina, er nært forestående. 

I tillegg, bemerket dommeren blant annet: 

«Etter det opplyste vil imidlertid UDI foreta en ny vurdering av om at «Mahmoud» er vernet mot retur etter utlendingsloven § 73.  

Parallelt med dette avventer politiet returaksept fra jordanske og israelske myndigheter (i og med at den det her gjelder, og ledsagerne fra politiet, må innom jordanske og israelske sikkerhetsmyndigheter – før vedkommende eventuelt blir akseptert inn i Gaza – RED), noe som etter det opplyste kan ta mellom åtte og tolv uker.  

Utreise 
PUs politiadvokat poengterte overfor dommeren at en tvangsutsendelse av denne kriminelle utlendingen det her er snakk om, vil la seg gjennomføre i løpet av nærværende løpende interneringsperiode, eventuelt ved påfølgende interneringsperiode. 

Sett i relasjon ovennevnte kjennelse om ytterligere internering i fire uker, tok «Mahmoud» betenkningstid. 

Dette kan vi lære av David Goggins (+)

mest lest