Dømt til besøksforbud på Gardermoen (OSL)

Avatar photo
Jørgen Granberg
Journalist
Publisert 20. april 2024 | 22:39

Natt til 5. mars 2024 tok «Kåre» (heretter benevnt som domfelte) seg over gjerdene på OSL, og videre inn i Scandinavian Airlines (SAS) sin vedlikeholdshangar. Dette er en sone på flyplassen som innehar en forhøyet sikkerhet.

På bakgrunn av ovennevnte, rykket flere politipatruljer ut til stedet. De ansatte måtte forlate hangaren samtidig med at det ble iverksatt et søk.

Domfelte (39) ble lokalisert og pågrepet i et fly, liggende over en seterad. Nærværende foreteelse førte til store kostnader for Avinor, samt forsinkelser og kanselleringer som gikk utover passasjerer ved OSL i tiden forut for og etter selve opptrinnet.

Overfor domfelte har Avinor fremmet et erstatningskrav på SEK 160 546,-. Politiet er av den bestemte oppfatning at sjansen for at domfelte igjen vil oppsøke OSL på en tilsvarende måte er reell.

Anket
Domfelte var misfornøyd med påtalemyndighetens beslutning den 5. mars 2024 angående besøksforbudet, og krevde at det ble brakt inn for retten.

Påtalemyndigheten sendte deretter saken til Follo og nordre Østfold tingrett, hvor de ønsket rettens avgjørelse om å opprettholde ilagt besøksforbud.

Rettens vurdering
Besøksforbud kan avgis dersom det er «grunn til å tro» at en person ellers vil:

  1. begå en straffbar handling overfor en person
  2. forfølge en annen person
  3. på annen måte krenke en annens fred, eller
  4. begå ordensforstyrrelser som er særlig belastende for en annen person

Ovennevnte fremgår av straffeprosessloven § 222 a første ledd.

I dette tilfellet mente retten, ved dommerfullmektig Marie Bjørk Jones-Myklebust, at det var en faktisk fare for at domfelte ville komme til å gå frem som nevnt i straffeprosessloven § 222 a første ledd bokstav a, c og/eller d.

Et besøksforbud skal gjelde for en bestemt tid, og høyst et år av gangen.

Dommeren la til grunn at det var en viss risiko at domfelte frem i tid fortsatt ville kunne komme til å begå en straffbar handling mot – samt krenke freden til de ansatte og reisende på flyplassen. Tilsvarende gjaldt eventuelle ordensforstyrrelser mot de samme persongruppene om ikke besøksforbudet ble opprettholdt.

Slutning
Domfelte nektes å oppholde seg på OSL. Forbudet gjelder ikke dersom domfelte kan fremvise gyldig bevisføring på inn og/eller utreise via OSL.

Besøksforbudet gjelder frem til 5. mars 2025.

mest lest