Nektet å godta ilagt parkeringsgebyr – dermed havnet saken i retten

Avatar photo
Jørgen Granberg
Journalist
Publisert 22. januar 2023 | 21:07

Saken gjelder klage over et parkeringsgebyr (kr. 900,-) som ble ilagt 17. august 2022 av en kommunal trafikkbetjent.

Parkeringsvakten hadde anført på gebyret at klageren sin bil var hensatt nærmere enn fem meter fra et vegkryss på Oslo vestkant, i strid med trafikkreglene § 17 første ledd nr. 1 bokstav b.

Trafikkreglene § 17 første ledd nr. 1 bokstav b presiserer at det er forbudt å parkere i vegkryss nærmere enn fem meter fra vegkrysset, samtidig som avstanden skal beregnes fra det punktet fortauets kantlinje eller vegkant begynner å dreie rundt.

Generelt

Ileggelser av gebyr for parkeringsovertredelser kan viderebefordres inn for retten til prøving. Deretter vil retten avveie om forutsetningene for å ilegge gebyret er tilfredsstillende relatert til loven.

Om ikke, kan retten annullere gebyret, dersom de riktige forutsetningene ikke eksisterer i lovens forstand.

Klage

Klageren, godtok ikke ileggelsen av parkeringsgebyret, og sendte inn en innsigelse til Bymiljøetaten i Oslo kommune. Denne protesten ble blankt avvist.

Dermed ble nærværende parkeringsgebyr påklaget, og sendt inn til Oslo tingrett for avgjørelse.

Frikjent

Sett i relasjon til parkeringsgebyret, så hadde trafikkbetjenten målt og stadfestet at denne parkeringen var kun 3,3 meter fra vegkrysset.

Relatert til klagesaksbehandlingen, og for tingretten, prosederte klageren at hans bil var parkert mer enn fem meter fra vegkrysset.

For å overbevise retten, la han frem et foto, hvor det var anvendt måleverktøy fra klagerens iPhone. Dette bildet anførte og henviste til klagerens bil var parkert 5,03 meter fra vegkrysset.

Oslo kommunes advokat, blottla parkeringsvaktens sondering og sammenligning på stedet, også med bilder. Men, retten konkluderte at han ikke hadde benyttet seg av tilfredsstillende «måleverktøy».

På bakgrunn av de bevisene som ble lagt fremlagt for tingretten, kunne i ikke retten se bort fra at klageren sin avstandsmåling var den riktige. Klageren ble derfor frifunnet.

Anke

Oslo kommune anket frikjennelsen til Borgarting lagmannsrett, som besluttet at anken skulle tas til følge.

iNyheter gjengir her deler av Borgarting lagmannsrett sine konklusjoner og endelige avgjørelse og kjennelse i denne saken:

«For lagmannsretten har kommunen lagt frem nye bilder med kontrollmålinger som viser at bilen sto parkert 3,74 meter fra vegkrysset. Etter lagmannsrettens syn er det ikke grunn til å tvile på at bildene og kontrollmålingen viser at bilen sto parkert mindre enn fem meter fra vegkrysset målt fra der hvor fortauet begynner å runde.

Kommunens ileggelse av parkeringsgebyr mot NN er derfor gyldig. Anken har etter dette ført frem». I motsetning til tingretten, kom dermed lagmannsretten frem til at Oslo kommune hadde anført god nok dokumentasjon for at parkeringen var ulovlig.

Klageren slapp saksomkostninger, på bakgrunn av at han ble frikjent i tingretten.

Fastlege og nevrolog – dømt for blant annet fremstilling av seksuelle overgrep mot barn (+)

mest lest