Vil utrede 20 områder for havvind

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 25. april 2023 | 17:01

En bredt sammensatt direktoratsgruppe ledet av NVE, har identifisert 20 områder for havvind, som det anbefales å utrede videre. Dette er områder som er teknisk egnet for havvind, og hvor interessekonfliktene er relativt lave. I den videre prosessen skal det gjennomføres grundige konsekvensutredninger for å snevre inn arealene ytterligere, skriver NVE i en pressemelding.

– Sammen med flere direktorater og fagmiljøer har vi identifisert 20 havområder med gode vindressurser, der interessekonfliktene mellom miljø, fiskeri og andre næringer er relativt lave, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Regjeringen har en ambisjon om å legge til rette arealer for utbygging av 30 GW havvind. En slik utbygging vil tilsvare nesten en dobling av norsk kraftproduksjon. Olje- og energidepartementet (OED) har bedt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om en anbefaling til hvilke havområder som kan være aktuelle for vindkraft.

Områdene som skal utredes videre, er de arealene direktoratsgruppa anser som mest egnet for havvind, basert på kjent kunnskap. Det betyr at områdene er teknisk egnet, og har relativt lave interessekonflikter. Samtidig vil også disse områdene kunne ha interessekonflikter, knyttet til for eksempel havbruk, fiskeri, miljøinteresser, petroleum og skipsfart.

– Vi sitter ikke med fasiten i dag for hvor mye havvind det skal bygges og hvor. Vi vil trenge nærmere utredninger om miljø- og næringsinteresser, men også av økonomi, virkninger for kraftsystemet og behovet for nett. I den prosessen kan det tenkes at noen områder blir mindre eller utgår helt, sier Lund.

Når det gjelder de mindre områdene, utenfor Tønsberg, Flekkefjord, Stavanger og Bergen, utgår disse helt eller delvis, skriver NRK.

Grunnen til dette er at de vil ha større interessekonflikter enn de nye identifiserte områdene, opplyser NVE.

Det er behov for mer kraft til Østlandet, og Statnett har i rapporten tilknytning av nye havvindområder til land blant annet pekt på Grenlands-området som godt egnet for tilknytning av havvind.

Det er imidlertid store interessekonflikter som begrenser tilgjengelig areal for utbygging av vindkraftverk til havs her. Direktoratsgruppa har ikke funnet egnede områder utenfor Østlandet.

En omfattende utbygging av havvind vil ha store virkninger på det norske kraftsystemet. Økonomiske vurderinger av å bygge ut havvind har ikke vært en del av oppdraget, heter det.

– Vi har i dette arbeidet ikke vurdert økonomien i å bygge ut mye havvind. I dag er ikke vindkraft til havs lønnsomt i Norge. Dersom det skal bygges ut mye havvind, vil det også bli behov for omfattende investeringer i nytt nett, både til havs og på land, sier Lund.

Waltherzøe om klimaendringer og norske utslipp. – Har ingen verdens betydning

mest lest