Ny studie: Overvekt av psykopatiske og narsissistiske tendenser blant venstreaktivister

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 28. mai 2023 | 12:32

De fremstiller seg som forkjempere for det gode. Men en fagfellevurdert forskningsstudie peker mot helt andre og egosentriske motivasjoner for mange aktivister på venstresiden. Trekk som narsissisme og psykopati finnes i høyere grad blant disse aktivistene enn i befolkningen forøvrig.

Narsissistiske individer og de med psykopatiske tendenser har større sannsynlighet for å støtte «venstreorientert antihierarkisk aggresjon», ifølge ny forskning publisert i Current Psychology.

Antihierarkisk aggresjon refererer til en spesifikk type fiendtlighet rettet mot å utfordre eller motarbeide hierarkiske maktstrukturer eller autoritetsfigurer. De nye funnene kaster lys over psykologiske mekanismer som motiverer enkelte individer til å delta i voldelig politisk aktivisme.

Mesteparten av forskningen på autoritarisme har fokusert på individer med høyreorienterte politiske ideologier. Dette fokuset har resultert i et gap i forståelsen av autoritarisme blant individer som støtter venstreorienterte politiske ideologier, skriver PsyPost som har referert studien.

«Vi var interessert i de psykologiske faktorene bak autoritarisme,» forklarte studieforfatterne Ann Krispenz, en postdoktor, og Alex Bertrams, lederen av Educational Psychology Lab ved Universitetet i Bern. «Det finnes et bredt spekter av litteratur og forskning innen høyreorientert autoritarisme (RWA). Imidlertid er forskning på autoritarisme observert hos individer som støtter venstreorienterte politiske ideologier fortsatt sjelden.»

«Autoritarisme kan finnes på begge sider av det politiske spekteret,» sa Krispenz og Bertrams. «Indikatorer på autoritarisme på den politiske venstresiden er antikonvensjonalisme (dvs. absolutt godkjenning av progressive moralske verdier), «top-down» sensur (dvs. preferansen for bruk av statlig og institusjonell autoritet for å undertrykke enhver tale som anses som støtende og intolerant), og antihierarkisk aggresjon (dvs. motivasjonen til å bruke makt og aggresjon for å styrte etablerte hierarkier).»

«For eksempel kan en person høyt i «Left Wing Authorianism» (LWA) erklære hvem som helst for å være «gammeldags» som motsetter seg deres egne «progressive verdier». De jobber mot å undertrykke ytringsfriheten for «høyreorienterte trosoppfatninger i utdanningsinstitusjoner», og til og med støtte bruk av vold for å nå sine egne politiske mål.»

Behov for beundring

Forskerne fant at individer på ytre venstre hadde en tendens til å ha høye nivåer av nevrotisk narsissisme, noe som betyr at de brydde seg sterkt om hva andre syntes om dem, opplevde høye nivåer av skam og hadde et sterkt behov for beundring. De fant ingen sammenheng mellom venstreorientering og altruisme, til tross for at dette er noe venstresiden hevder som motivasjon.

Forskerne skiller også mellom nevrotisk narsissisme og antagonistisk narsissisme. Sistnevnte er om mulig enda sterkere identifisert i gruppen.

«Individer som støtter aggressive handlinger for å styrte makthavere har større sannsynlighet for å utvise trekk som å utnytte andre for egen vinning, manglende empati, føle seg berettiget, være arrogante og manipulerende, vise reaktivt sinne, mistillit til andre og søke spenning,» skriver PsyPost.

Les også: Renaud Camus’ eksalterte «undergangslitteratur» (+)

Psykopati

Man fant enda større korrelasjon relatert til psykopati snarere enn narsissisme. Dette antyder at individer som støtter voldelige handlinger for å utfordre hierarkiet, har større sannsynlighet for å utvise psykopatiske tendenser.

«Basert på tidligere forskning, hadde vi forventet at LWA ville være korrelert til prososiale motiver (f.eks. altruisme og sosial rettferdighetsengasjement) og egofokuserte egenskaper (f.eks. narsissisme og psykopati),» sa Krispenz og Bertrams til PsyPost.

«Vi fant antagonistisk narsissisme (studie 1) så vel som psykopati (studie 2) for å forutsi antihierarkisk aggresjon utover de respektive prososiale egenskapene. Imidlertid var de prososiale trekkene ikke lenger prediktive når de egofokuserte trekkene ble inkludert i analysene.»

Studien antyder at mennesker med mørke personlighetstrekk, som narsissisme og psykopati, trekkes til visse antagonistiske ideologier og politiske aktiviteter. Motivasjonen deres er imidlertid ikke nødvendigvis drevet av et genuint ønske om sosial rettferdighet og likhet. I stedet bruker de disse ideologiene og aktivitetene som en måte å oppfylle sine egne egosentrerte behov. Forskerne kaller dette fenomenet «dark-ego-vehicle-prinsippet.»

«Basert på resultatene våre introduserte vi et nytt bidrag til litteraturen om mørke personlighetstrekk, og skapte begrepet dark-ego-vehicle principle (DEVP),» forklarte Krispenz og Bertrams. «I henhold til dette prinsippet tiltrekkes individer med mørke personligheter – som høye narsissistiske og psykopatiske egenskaper – av visse former for politisk og sosial aktivisme som de kan bruke som et redskap for å tilfredsstille sine egne egofokuserte behov i stedet for å faktisk sikte på sosiale rettferdighet og likhet.»

«Spesielt kan visse former for aktivisme gi dem muligheter for positiv selvpresentasjon og utfoldelse av moralsk overlegenhet, til å oppnå sosial status, til å dominere andre og å engasjere seg i sosiale konflikter og aggresjon for å tilfredsstille deres behov for spenningssøking.»

Både høyre og venstre

Aktivisme er ikke i seg selv narsissistisk/psykopatisk, sa Krispenz og Bertrams. Noen blir også involvert i politisk aktivisme på grunn av deres altruistiske motiver.

«For det andre betyr mørke-ego-kjøretøy-prinsippet at involvering i (voldelig) politisk aktivisme ikke bare kan tilskrives politisk orientering, men snarere personlighetstrekk som manifesterer seg hos individer på (radikal) venstre og høyre side av det politiske spekteret. Følgelig kan enkelte individer med høye nivåer av antagonistisk narsissisme være motivert til å støtte enten høyre- eller venstreorienterte ideologiske holdninger avhengig av hvilken av disse holdningene som ser ut til å være mer opportune for dem gitt en spesifikk situasjon. Derfor er det nødvendig å argumentere veldig nøye i hvert enkelt tilfelle av hvilken grunn en spesifikk mørk personlighet bør tiltrekkes av bestemte former for aktivisme.»

Funnene er i tråd med tidligere forskning som undersøkte den motsatte siden av det politiske skillet, som har knyttet høyreorientert voldelig aktivisme til økte psykopatiske tendenser.

Krispenz og Bertrams sa at deres nye funn har viktige praktiske implikasjoner for aktivistgrupper.

«Forutsatt at hypotesen er gyldig, bør minoritetsgrupper gjøres oppmerksomme på de narsissistiske «fiendene» fra deres aktivistbevegelse, siden disse individene kan kapre kampsaken og dermed redusere suksessen til aktivismen på mange måter,» forklarte de.

«Ettersom grandiose narsissister typisk ønsker berømmelse, utmerkelse, forhøyet sosial status og høy sosial betydning, kan de antas å strebe etter innflytelsesrike posisjoner som involverer sosial synlighet og oppsøkende rekkevidde, så vel som tilgang til økonomiske og andre ressurser.»

«Mens de utgir seg for å være prososiale, har narsissister en tendens til å ha lav empati og å være primært interessert i å tilfredsstille sine selvsentrerte behov. Derfor, i stedet for å strebe etter rimelige løsninger, vil narsissistiske individer heller være interessert i å beholde oppfatningen av problemer for å opprettholde sin fremhevede posisjon.»

«I tillegg, narsissistiske individer kan bruke ressursene til aktivistbevegelsene til sine egne private formål, og dermed forårsake uopprettelig økonomisk skade og skade på omdømmet til aktivistbevegelsen,» sa Krispenz og Bertrams til PsyPost.

«Oppfatningen av slik narsissistisk atferd i en aktivistbevegelse kan da føre til avtagende støtte til aktivistbevegelsen fra offentligheten og – i verste fall – kan til og med bli brukt mot den respektive bevegelsen.»

Tidligere forskning har også funnet fant høy grad av overlapping i personlighetstrekk, kognitive stiler og tro blant de som skåret høyt på venstreorientert autoritarisme og de som skåret høyt på høyreorientert autoritarisme.

Begge gruppene hadde økte nivåer av psykopatisk ondskap og frimodighet, dogmatisme, disinhibition, behov for nedleggelse, fatalistisk determinismetro, tro på konspirasjonsteorier og tro på en farlig verden.

Det ser altså i noen tilfeller ut til å være tilfeldig og opportunistisk om disse psykopatiske og narsissistiske individene søker seg til høyre eller venstre. Men det er lettere å dekke seg bak angivelig altruistiske motiver på venstresiden enn høyresiden.

Norge

TV 2 hadde nylig en reportasje som kan underbygge funnene. Folk som har engasjert seg i transedebatten i Norge på den kritiske siden, har i flere tilfeller opplevd at deres arbeidsgivere har blitt kontaktet anonymt. Det var også tilfelle med Rianne Vogels som fikk sparken fra en angivelig altruistisk og tolerant organisasjon, men nylig vant og i Hordaland tingrett og fikk oppreisning.

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 bank 1506.80.92768 eller PayPal

mest lest