Forsvarets langsomme (?) forvitring

Avatar photo
Helge Lurås
Ansvarlig redaktør
Publisert 28. august 2023 | 15:56

Dette er en kommentar.

Forsvaret publiserte forrige uke en Handlingsplan for økt mangfold og likestilling i Forsvaret 2023-2026. Knapt noen andre medier enn iNyheter og Forsvarets Forum har engang skrevet om den.

Les også: Radikal handlingsplan for «likestilling og mangfold» i Forsvaret

Det er et radikalt dokument som oser av kjønnsideologi. Det er tragisk at norske offiserer er så kuet at de ikke hever stemmen i protest. Denne handlingsplanen har ikke tatt utgangspunkt i hva som er best for norsk stridsevne og beredskap. Slike hensyn er underordnet ideologien.

Man finner i Forsvarets egne undersøkelser at bare 20 prosent av jentene som er på sesjon er motivert for førstegangstjeneste mot 40 prosent av guttene. Om det er et yrke og en arbeidsplass som er som skapt for det ene kjønns karakteristikker, så må det være Forsvaret.

Likevel har man i løpet av årene etter at man i 2015 innførte allmenn vernepolikt også for jenter presset opp antallet jenter i førstegangstjeneste til 36 prosent i 2022, og man setter seg i handlingsplanen minst 40 prosent som mål innen 2025.

Blant Forsvarets ansatte som helhet er det per 2022 «bare» 20 prosent som er kvinner. Og det til tross for store likestillingstiltak over mange år. Forsvaret har vært en mannsdominert arbeidsplass. Så kan man lure på hvorfor. Ting tyder på at førstegangstjenesten gir mersmak for menn i større grad enn for kvinner.

På grunnleggende befalsutdanning er andelen kvinner 26 prosent, og det synker til 21,7 prosent på nivået over, som er grunnleggende offisersutdannelse.

Det innebærer at det relativt sett er færre kvinner enn menn som går «videre» fra førstegangstjenesten og som forblir i Forsvaret. Men siden de skal utgjøre minst 40 prosent i førstegangstjeneste, blir det et mindre utvalg menn å velge de som skal gå videre inn i befals- og offiserskorpset ut fra.

Dette må stride med forsvarssjef Eirik Kristoffersens påstand i forordet til handlingsplanen om at «Gjennom Forsvarets likestillings- og mangfoldspolicy har vi i Forsvaret forpliktet oss til å arbeide for en personellsammensetning som representerer mangfoldet i vår befolkning. Mangfold er en styrke. Vi trenger mangfold for å utvikle oss og for å nå våre mål i fred, i krise og i krig.»

Det finnes absolutt ingen holdepunkter for at mangfold er en styrke i seg selv, verken i Forsvaret eller forsåvidt andre steder. Og det vet Kristoffersen trolig veldig godt. Han er selv en dekorert offiser fra spesialstyrkene. Han vet hva som kreves i strid. Forsvaret sier de skal forske på det, men denne forskningen kommer altså etter at planen er vedtatt. Det er meningsløst og skjødesløst med tanke på at der er landets stridsevne de eksperimenterer med uten holdepunkter i empiri.

Og Forsvaret skal ikke bare kvotere inn i førstegangstjenstene (for det er kvoteringen de gjør i og med at de fysiske kravene er lavere for jenter enn for gutter). De skal også kvotere inn i offiserskorpset.

Det slås fast at det skal ansettes minimum 30 % av hvert kjønn for alle nyansettelser fra 2024. Det skal videre være minimum 25 % av hvert kjønn som får opprykk til gruppe 1–stillinger. Uttak på Forsvarets høgskole skal være minimum 30 % av hvert kjønn innen all
nivådannende utdanning fra 2024.

Man innfører her et eksplisitt system der kjønn trumfer kvalifikasjoner. Ikke bare kommer det til å føre til at svakere kandidater vinner opprykk, det kommer til å demoralisere hele organisasjonen at man ikke lar kvalifikasjoner bestemme.

Og det kommer til å bli en prosess der Forsvaret må jobbe mot iboende forskjeller på menn og kvinner for å få det resultatet som er ideologisk (og politisk) bestemt. For det er ikke bare i Forsvaret at det har vært dominans av det ene eller det annet kjønn.

Fra Meld. St. 7 (2015–2016) Likestilling i praksis — Like muligheter for kvinner og menn kan man leser følgene som sysselsetting i Norge:

«Mange av yrkene er enten mannsdominerte eller kvinnedominerte. Med utgangspunkt i de yrkene som har over 25 000 sysselsatte i 2014, er det butikkmedarbeider, barnehage/skolefritidsassistenter, helsefagarbeidere, grunnskolelærere og sykepleiere som er de største, se tabell 3.1. I alle disse yrkene er det overvekt av kvinner med litt over 60 til litt over 90 prosent. Menn er i overvekt blant tømrere/snekkere, engros selgere, elektrikere, bygningsingeniører, melke- og husdyrprodusenter, lastebil- og trailersjåfører og lagermedarbeidere/materialforvaltere. I disse yrkene er det en andel på over 70 til nesten 100 prosent menn.»

Til tross for flere tiår med alskens forsøk på å jevne ut kjønnsbalansen i ulike yrker, så består den. Det er mange årsaker til det, men at folks egne preferanser og valg spiller inn, burde vært åpenbart for alle endre enn de mest forblindede sosiale konstruktivister. Menn og kvinner er forskjellige og har ulike ønsker og behov. At det finnes noen unntak fra regelen, endrer ikke på der.

Hvis det er en profesjon som historisk har vært manndominert, er det militæret. Jeg har tidligere vært inne på hvorfor. En ting er ulike problemer knyttet til uønsket seksuell oppmerksomhet. Når man setter gutter og jenter sammen i den blandingen man gjør i det «nye» Forsvaret, mens de er i sin mest seksuelle alder, får det konsekvenser.

La meg gjenta: I en militær enhet skal man trene på og bygge enhet og samhold, team-spirit og selvoppofring. Å ha spenninger og kamp internt og mellom kjønn om forhold av emosjonell og seksuell karakterer er rett og slett idiotisk fra et effektivitetsperspektiv.

Når det gjelder fysikk, er det åpenbart at menn er bedre rustet. Det viser de ulike kravene Forsvaret har satt opp for jenter og gutter. Men det handler også om mentalitet. Menn er mer målorienteret, mens kvinner bygger og er opptatt av relasjoner og hva man «føler». Et Forsvar basert på kvinnelige tendenser og trekk, har jeg ingen tro på at vil hevde seg mot en mer maskulint orientert organisasjon.

Og det å ha som mål at transer og seksuelle minoriteter av ulike slag, eller religiøse minoriteter for den del, skal ha en representativ andel i Forsvaret, er like skrudd. Det er mye som intuitivt taler for at mangfold er det stikk motsatte av det Forsvaret trenger. Historisk har militære enheter vært fokusert mot å skape homogenitet og gruppeidentitet innad, ved å sette grenser mot «de andre» utad. Ved å starte med et så stort mangfold som mulig, vanskeliggjør man denne prosessen.

De kuede mannlige offiserene

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har skrevet et forord til handlingsplanen som jeg mistenker han selv anser som politisk korrekt bullshit. Det er min klare erfaring at et flertall av norske soldater og offiserer er helt uenig i målsettingen om så stor andel jenter og kvinner i førstegangstjenesten som mulig.

Så hvorfor sier de ikke ifra og protesterer? Fordi det ikke er takhøyde for å diskuterer dette saklig internt eller eksternt, ute i samfunnet. Folk avkreves å lyve og holde sannheten skjult. Folk som er oppvokst under kommunismen i østblokken, vil kjenne fenomenet igjen.

Politiet i Norge er allerede i ferd med å ødelegges av politisk korrekthet og en kvoteringspraksis på Politihøgskolen som setter ulike fysiske krav til jenter og gutter. Dermed vinner jenter opptak på bedre karakterer og andelen er nå 54,5 prosent. Samtidig er de krimininelle fortsatt overveidene fysiske sterkere menn. Skal et feminisert politi hanskes med disse?

Også andre lands militære enheter det er plausibelt at det norske forsvaret vil møte i strid, vil være mannsdominert. La oss derfor be en ekstra bønn for at en slik strid ikke vil skje. Det norske «mangfoldige» Forsvaret vil bli til slakt.

Garantert.

Setter du pris på denne artikkelen? iNyheter trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 763291 bank 1506.80.92768 eller PayPal

mest lest