Reinert Skadsem

Styremedlem Norgesdemokratene Oslo