Unge menn mener likestillingen har gått for langt

Avatar photo
Benjamin Bringsås
Journalist
Publisert 8. mars 2024 | 16:12

Ferske undersøkelser fra analyseselskapet Ipsos, hentet inn i anledning kvinnedagen, kaster lys over hvordan ulike generasjoner ser på utviklingen av likestilling, både i Norge og globalt.

Tvillingundersøkelsene er gjennomført både ved innhenting av internasjonale tall publisert i en global rapport så vel som egne tall innhentet i en norsk studie. De avdekker generasjonelle forskjeller så vel som kjønnsforskjeller, samt kompleksiteten i synet på likestilling i samfunnet.

Konklusjonen er oppsiktsvekkende.

Til tross at de yngre generasjonen blir stemplet som woke, viser tallene at generasjon Z faktisk har et mer konservativt syn på kjønn enn sine generasjonelle forgjengere. Spesielt unge menn snur trenden.

GenZ og Millennials mener nemlig i stor grad at kvinner har oppnådd tilstrekkelige rettigheter sammenlignet med menn – et syn som er betydelig mindre utbredt blant Baby Boomers, men også GenX, viser funnene til Ipsos.

Analysen er at dette kan være fordi yngre generajoner ikke har levd i et mindre likestilt samfunn med mer undertrykking, mener Ipsos.

Unge mener vi diskriminerer menn i likestillingens navn

Det er et tydelig gap mellom menn og kvinner i deres holdning knyttet til utviklingen av likestilling. Dette gapet er spesielt tydelig for GenZ-generasjonen (18-27 år).

Hele 65% og nesten to tredjedeler av samtlige GenZ-menn er helt eller ganske enige at «vi har gått så langt i å fremme likestilling for kvinner at vi nå diskriminerer menn».

Blant kvinner i samme alderskategori er det bare 27% som svarer det samme, mens det nasjonale gjennomsnittet ligger på 42%.

Skjermbilde: ipsos.com/nb-no/

De globale tallene for menn er tilsvarende de norske, men noe lavere. 60% av GenZ-menn globalt mener at likestillingen for kvinner har nådd et punkt hvor det diskriminerer menn, mens 40% av GenZ-kvinnene det samme. Blant Boomers (60-78 år) er det 43% av mennene og 30% av kvinnene som mener det samme.

Mer enn halvparten av GenZ og Millennials mener at når det kommer til å gi kvinner like rettigheter som menn, har man kommet langt nok i deres land (57% Gen Z, 60% Millennials), sammenlignet med bare to av fem Baby Boomers (43%).

Disse funnene peker på betydelige oppfatningsforskjeller på tvers av generasjonene når det gjelder likestilling.

Færre feminister

Videre viser den norske undersøkelsen at 39% av den norske befolkningen definerer seg selv som feminister. Dette er en liten nedgang fra 41% siden 2022.

Blant GenZ-kvinner er det imidlertid betydelig flere med 61% som identifiserer seg som feminister. Blant menn som definerer seg som feminister, er tallene høyest blant Gen Z, mens den er lavest blant Boomers.

Generasjonelt er det derimot ingen tvil hvilken retning veien går. Det har vært stabil økning for de siste tre generasjoner.

Skjermbilde: ipsos.com/nb-no/

En interessant observasjon er at blant kvinnene er det flere blant Boomers enn blant GenX som identifiserer seg som feminister.

Hovedfunn fra den globale rapporten

Studien har i sin helhet innhentet data på blant annet hva de ulike generasjonene og kjønnene mener om hvorvidt menn blir bedt om å gjøre for mye for å støtte likestilling, den avdekker forskjeller i synet på hva vi mener om menn som blir hjemme for å ta vare på barna, samt undersøker synet på hva folk mener om å ha kvinnelige ledere.

  • GenZ og Millennials er mer tilbøyelige til å være enige i at en mann som blir hjemme for å ta vare på barna er «mindre mann» (henholdsvis 25%, 27%) enn GenX (20%) og Baby Boomers (11%).
  • Men innad i generasjonene er det forskjeller i meninger. Det er en 20-prosentpoeng forskjell mellom GenZ-menn (60%) og GenZ-kvinner (40%) når det kommer til å mene at kvinners likestilling diskriminerer menn.
  • To av tre (65%) på tvers av 31 land er enige i at kvinner ikke vil oppnå likestilling i sitt land med mindre menn tar handling for å støtte kvinners rettigheter.
  • Likevel, halvparten (51%) av mennesker på tvers av 30 land i gjennomsnitt tror at menn forventes å gjøre for mye for å fremme likestilling, og mindre enn to av fem (39%) identifiserer seg som feminister.
  • Syv av ti personer (70%) som har erfaring med å leve under en mannlig eller kvinnelig politiker har ingen preferanse når det kommer til å velge kjønn på sin politiske leder.

Les også: Støre kommer med kunngjøring på kvinnedagen 

Oppsmmert mener folk flest at målet er nådd.

Stadig flere mennesker på verdensbasis sier nemlig at når det gjelder å gi kvinner like rettigheter som menn, har ting gått langt nok i deres land. Og tallene er økende. Det var 41% som mente dette i 2019, mens det nå er hele 54%.

Den globale studien er basert på data fra 24 land ekskludert Norge, med en base på 19 763 respondenter. Den norske undersøkelsen er gjennomført blant et landsrepresentativt utvalg i befolkningen over 18 år, med totalt 1061 respondenter.

Artikkelforfatter er ansatt i Ipsos.

mest lest